TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene gebruiksvoorwaarden voor de Arpa-website (hierna de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op bezoeken aan en gebruik van de websites van Arpa Industriale S.p.A. en de bedrijven van zijn groep (hierna gezamenlijk "Arpa" en de websites gezamenlijk de "Website") alsook de informatie die aan u beschikbaar is gesteld op of via deze Website, in welke vorm dan ook (hierna de “Informatie"). Het bezoeken van de Website en/of het downloaden van de inhoud betekent automatisch dat de bezoeker (hierna ook wel "u” genoemd) akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden.
Arpa kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment en zonder nadere mededeling wijzigen. Dergelijke aangepaste Gebruiksvoorwaarden gaan van kracht vanaf het moment waarop ze op de Website worden geplaatst. Arpa zal altijd proberen om de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op deze webpagina te plaatsen zodat u deze Gebruiksvoorwaarden hier altijd kunt raadplegen.

INHOUD

Arpa garandeert niet dat de Website zonder fouten of onderbrekingen zal werken. Een deel van of alle Informatie kan onvolledig en/of incorrect en/of verouderd zijn. De Bedrijven zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van inhoud van externe internetpagina's die niet worden onderhouden door Arpa, waarnaar wordt verwezen op de Website, of die verwijzen naar de Website. Ons cookie- en privacybeleid is niet van toepassing op al uw persoonlijke gegevens die worden verzameld en verwerkt op of via deze externe websites.

GEBRUIK

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als aanbeveling, ontwerp, structurele berekening, schatting of andere garantie of voorstelling voor de bezoeker. Arpa geeft geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid en/of volledigheid van de Informatie (inclusief informatie over de Arpa-producten) of dat de Informatie geschikt is voor het doel waarvoor het door u wordt geraadpleegd of anderszins.
Arpa raadt klanten en derden sterk aan om een professionele adviseur te hebben die hen informeert over (de geschiktheid van) de producten van Arpa voor alle gewenste toepassingen en over toepasselijke wet- en regelgeving.
Kleuren die worden gebruikt in de communicatie van Arpa (inclusief maar niet beperkt tot gedrukt materiaal) en in monsters van de producten van Arpa, kunnen afwijken van de kleuren van de te leveren producten van Arpa.
Monsters zijn niet bedoeld voor gebruik in producttesten en zijn niet representatief voor kenmerken van de Arpa-producten.
De producten en monsters van Arpa worden geproduceerd binnen de gespecificeerde kleurtoleranties en de kleuren (van productiebatches) kunnen afwijken, zelfs als dezelfde kleur wordt gebruikt. De weergavehoek is tevens van invloed op de kleurperceptie.
U hebt recht op gebruik van de Informatie, zoals documenten, foto’s, tekeningen, illustraties en andere inhoud onder aan de volgende voorwaarden: bezoekers kunnen de Website en de Informatie raadplegen en kopieën maken van de Informatie voor hun eigen gebruik, bijvoorbeeld door afdrukken of opslaan van de Informatie.
Elk gebruik van de Informatie is exclusief toegestaan met betrekking tot de verkoop en/of aankoop van de Arpa-producten.
De Informatie mag op geen enkele manier worden aangepast of gewijzigd. Illustraties op de Website mogen niet worden gebruikt zonder de begeleidende tekst. De Informatie mag bovendien op geen enkele manier worden gebruikt die in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van Arpa of met de Gebruiksvoorwaarden.
U bent er uitdrukkelijk verantwoordelijk voor om altijd de meest recente Informatie van de Website te gebruiken. Dus als u de Informatie gebruikt, moet u regelmatig controleren of de gebruikte Informatie nog steeds overeenkomt met de meest recente informatie op de Website. Elk ander gebruik van de Website en/of de Informatie, inclusief distributie, reproductie, aanpassing, publicatie, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of de verzending van een dergelijk bestand zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Arpa, is uitdrukkelijk verboden.
Uw gebruik van de Website is volledig op uw eigen risico. U bent verantwoordelijk voor alles dat u verzendt naar of van de Website.
Arpa heeft het recht om de beschikbaarheid van de Website en/of de Informatie en services aangeboden op de Websites om welke reden dan ook te wijzigen of beëindigen, of om toegang tot deze Informatie of deze services te beperken. Arpa is niet aansprakelijk voor de consequenties van enige wijzigingen aan de Informatie. Deze website is gemaakt voor navigatie met bijgewerkte browsers (Mozilla Firefox 36, Google Chrome 41, Apple Safari 8, Opera 28, Microsoft Internet Explorer 11 of nieuwer). Het gebruik van niet-bijgewerkte browsers zou kunnen leiden tot een imperfect gebruik van de site.

AANSPRAKELIJKHEID

Arpa is niet aansprakelijk (contractueel of niet-contractueel) voor enige schade als gevolg van het gebruik (of het onvermogen om te gebruiken) van de Website, inclusief schade als gevolg van virussen of de onnauwkeurigheid en/of onvolledigheid van de Informatie.
Arpa is ook niet aansprakelijk (contractueel of niet-contractueel) voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen met deze Website, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van het niet leveren of vertragingen in de levering van elektronische berichten, de onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door software/hardware gebruikt voor elektronische communicatie en de overdracht van virussen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de inhoud van de Website (inclusief logo's, handelsmerken, servicemerken, software, databases, audio, video, tekst en foto's) zijn het eigendom van Arpa en/of zijn licentiegevers. Arpa en het Arpa-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Arpa.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle mondelinge en schriftelijke verklaringen, aanbiedingen, offertes, verkoop, voorraden, leveringen en/of overeenkomsten en alle gerelateerde activiteiten van Arpa Industriale S.p.A. vallen onder de Algemene voorwaarden van Arpa Industriale S.p.A., die men kan vinden op en kan downloaden van de website www.arpaindustriale.com. Alle gerelateerde activiteiten van de andere bedrijven van Arpa Group (Arpa France S.A.R.L. - Arpa Iberica S. L.S.U. - Arpa Nederland B.V. - Arpa UK Ltd. - Arpa USA ltd) vallen onder de desbetreffende Algemene voorwaarden.
Een kopie van deze Algemene voorwaarden zal op verzoek gratis worden verstrekt. Alle andere algemene voorwaarden dan de hierboven vermelde voorwaarden worden uitdrukkelijk verworpen en zijn niet van toepassing, ongeacht of dergelijke algemene voorwaarden worden opgenomen in verzoeken om offertes, offertebevestigingen, kantoorbenodigdheden en/of andere documenten van de andere partij.

SCHADELOOSSTELLING

U vrijwaart Arpa, zijn werknemers, vertegenwoordigers, licentienemers en handelspartners tegen alle schade en kosten, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en andere externe adviseurs, geleden of opgelopen door Arpa met betrekking tot claims van derden voor zover uw gebruik van de Website in strijd is met enig wettelijk voorschrift of in strijd is met (intellectuele) (eigendoms-)rechten van derden of anderszins onwettig is richting een derde.

ONGELDIGHEID

In het geval dat een deel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig is of wordt, blijven u en Arpa gebonden aan het resterende deel. Arpa vervangt het ongeldige deel door clausules die geldig zijn en waarvan de juridische gevolgen, met het oog op de inhoud en het doel van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenkomen met het ongeldige deel.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Gebruiksvoorwaarden vallen uitsluitend onder de wetten van Italië. Enige claim of geschil gerelateerd aan het gebruik van de Website en/of inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief geschillen met betrekking tot het bestaan en de geldigheid van deze voorwaarden, wordt uitsluitend ingediend bij de competente rechtbank in Turijn.

VRAGEN

In geval van vragen of opmerkingen betreffende het bovenstaande, neem dan gerust via e-mail contact op met Arpa: info@arpaindustriale.com.